INFORMÁCIA RODO

Zadanie údajov s cieľom podať objednávku/registrovať účet/odoslať dotaz je dobrovoľné, pokiaľ však tak neurobíte, vykonanie nákupu tovarov, ktoré Vás zaujímajú/založenia účtu v našom internetovom obchode/odoslanie do nás dotazu, bude nemožné.

Vami zadané údaje môžu byť Vaše osobné údaje. V takom prípade je správcom Vašich osobných údajov je Distance S.A.(ul. Półwiejska 33, 61-886 Poznań, tel.: +421 232 179 925, e-mail: [email protected]). Môžete tiež kontaktovať nášho Inšpektora na ochranu údajov: [email protected]

Vaše údaje spracovávame s cieľom realizácie predajnej zmluvy, vedenia Vášho účtu, obsluhy Vašich dotazov, ako aj s cieľom umožniť Vám využívanie iných služieb dostupných na našich stránkach. Právnym základom spracovania Vašich údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutnosť vykonať zmluvu, ktorú uzatvárate odsúhlasením Podmienok.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na marketingové účely naše alebo partnerov napr. prezentovanie reklám a ponúk prispôsobených k Vašim záujmom. V takomto prípade je základom spracovania Vašich osobných údajov je tzv. odôvodnený záujem správcu. Pokiaľ ste sa prihlásili do newslettera, budeme Vám predstavovať marketingové informácie e-mailovou cestou. Základom spracovania Vašich údajov je na tento cieľ Váš súhlas. Vaše údaje budeme tiež spracovávať s cieľom súvisiacim s prípadnou možnosťou zaistenia sporov medzi Vami a správcom. Právnym základom ich spracovania je v takom prípade odôvodnený záujem správcu.

Vaše údaje budeme spravidla budeme spracovávať po dobu: realizácie procesu predaja/využívania účtu/poskytnutia odpovede na Vašu otázku, k okamihu podania námietky alebo zrušenia súhlasu, pokiaľ nebudú nám právne predpisy ukladať povinnosť dlhšieho spracovávania týchto údajv alebo budeme je uchovávať dlhšie vzhľadom k prípadným nárokom, po dobu ich premlčania určenú na základe právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka.

V každom okamihu máte právo:

- namietať do Predsedu Úradu na ochranu osobných údajov;

- prenosu svojich osobných údajov do iného správcu (pokiaľ nie je základom ich spracovania odôvodnený záujem správcu);

- na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane žiadosti o vydanie ich kópie;

- namietať proti spracovaniu údajov, pokiaľ je základom ich spracovania odôvodnený záujem;

- požiadať o opravu, obmedzenie spracovania alebo odstránenie svojich osobných údajov.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté subjektom, ktoré pomáhajú tvoriť náš obchod a viesť webové stránky, vrátane umožnenia komunikácie so Zákazníkmi, zaisťujú podporu a funkciu teleinformatických systémov, ako aj firmom, ktoré realizujú zásielky, subjektom, ktoré obsluhujú platby a zaisťujú priebežnú právnu obsluhu. Vaše údaje môžeme výnimočné poskytnúť našim partnerom, ktorí je spracovávajú mimo územie EHP, ale len v nevyhnutnom rozsahu, súvisiacom s poskytovaním týmito partenrmi služieb v náš prospech, najmä informatických. Bezpečnosť Vašich osobných údajov zaisťujú zmluvné doložky potvrdené Európskou komisiou.

Viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nájdete v našej Politike ochrany súkromia.

To Top