Obchodné Podmienky

Tieto Pravidlá určujú všeobecné Obchodné podmienky, zásady a spôsob predaja vykonávaného firmou Distance S.A. so sídlom v Poznani, Poľsko, prostredníctvom internetového obchodu distance.eu/sk (ďalej len: „Internetovým obchodom“) a určujeme zásady a Obchodné podmienky poskytovania firmou Distance S.A. so sídlom v Poznani, Poľsko bezplatných služeb elektronickou cestou.

§ 1 Definície

1. Pracovné dni - označujú dni týždňa od pondelka do piatka s vylúčením dní stanovených zákonom ako štátne sviatky.

2. Doručenie - označuje faktickú činnosť spočívajúcu na dodaní Zákazníkovi Predávajúcím, prostrednictvom Dodaváteľa, tovarov určených v objednávke

3. Dodávateľ - označuje firmu, s ktorou spolupracuje Predávajúci v rozsahu vykonávania dodávky tovarov a) kuriérskou firmou.

4. Heslo - rada písomných a číselných znakov alebo iných znakov vybraných Zákazníkom pri Registrácii do Internetového obchodu, používaných pre zabezpečenie prístupu k Zákazníckemu účtu v Internetovom obchode.

5. Zákazník - označuje subjekt, ktorému v súlade s Obchodnými podmienkami, mohou byť poskytované služby elektronickou cestou alebo s který môže byť uzavretá kupná zmluva

6. Spotrebiteľ - označuje fyzickú osobu, ktorá vykonáva s podnikateľm právnu činnosť priamo nesúvisiacu s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.

7. Zákaznícky účet - individuálny panel každého Zákazníka, spustený Predávajúcim pro Zákazníka po prevedení Registrácie Zákazníkom a po uzavretí zmluvy o poskytovaní služby vedenia Zákazníckeho účtu.

8. Podnikateľ - označuje fyzickú osobu, právnu osobu alebo organizačnú jednotku, ktorá nie je právnou osobou, kterej zákon priznáva právnu spôsobilosť, vlastným menom vykonávajúci hopodárskú alebo profesionálnu činnosť a vykonávajúci právne činnosti priamo súvisiace s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.

9. Obchodné podmienky - označujú tieto obchodné podminky.

10. Registrácia - je faktická činnosť vykonaná spôsobom stanoveným v Pravidlách, ktorá je vyžadovaná pre využívanie všetkých funkcionalít Internetového obchodu Zákazníkom.

11. Predávajúci - označuje Distance S.A. so sídlom v Poznani (61-886) Poľsko, ul. Półwiejska 33, DIČ: 7781406159, IČO: 63445350600000, zapísaná do Obchodného registra vedeného cez Okresného súd v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani Poľsko, VIII. Hospodárské oddelenie pod číslom KRS 0000650368, so základným imaním vo výške 7.000.000 zlotých; e-mail: [email protected], ktorý je súčasne majiteľom Internetového obchodu.

12. Internetová stránka Obchodu - označuje internetové stránky, pod ktorými Predávajúci prevádzkuje Internetový obchod, fungujúcí v doméne distance.sk .

13. Trvalý nosič - označuje materiál anebo náradie umožňujúce Zákazníkovi alebo Predávajúcemu uchovávanie informácií smerovaných, spôsobom umožňujúcim prístup k informáciám v budúcnosti po dobu príslušnú k zámerom akým tieto informácie slúžia a ktoré umožňujú reprodukovať uchovávané informácie v nezmenenej podobe.

14. Kúpna zmluva - označuje zmlouvu o predaji uzavretú na dialku, podľa zásad určených v Pravidlách, medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

§ 2 Všeobecné ustanovenia a využívanie Internetového obchodu

1. Všetky práva k Internetovému obchodu, vrátane majetkových autorských práv, práv intelektuálneho vlastníctva do jeho názvu, jeho internetovej domény, Internetové stránky Obchodu, a tiež do vzorov, formulárov, logotypov umiestňovaných na Internetovej stránke Obchodu (s výnimkou logotypov a snímok predstavených na Internetovej stránke Obchodu s cieľom prezentácie tovarov, kterým patria tretím subjektom) patria Predávajúcemu a ich využívanie môže nasledovať výhradne spôsobom určeným a zhodným s Pravidlami a so súhlasom Predávajúceho vyjadreným písomne.

2. Predávajúci sa bude starať, aby používanie Internetového obchodu bolo možné pre používateľov Internetu s použtím všetkých populárnych webových prehliadačov, typov zariadení a typov internetových spojení. Minimálne technické požiadavky umožňujúce používanie Internetové stránky Obchodu je webový prehliadač vo verzii najmenej Internet Explorer 11 alebo Chrome 39 alebo FireFox alebo Opera 26 alebo Safar 5 alebo novšia, so zapojenou obsluhou jazyka Javascript, akceptujúci súbory typu „cookies“ a internetvé spoje s priepustnosťou minimálne 256 kbit/s. Internetová stránka Obchodu je optimaliovaná pre minimálnu rozlišovaciu schopnosť obrazovky 1024x768 pixelov.

3. Predávajúci používa mechanizmus súborov „cookies“, ktoré sú v priebehu používania Zákazníkmi z Internetovej stránky Obchodu, zapisované serverom Predávajúceho na pevnom disku koncového zariadenia Zákazníka. Používanie súborov „cookies“ má za cieľ správne fungovanie Internetovej stránky Obchodu na koncových zariadeniach Zákazníkov. Tento mechanizmus neničí koncové zariadenie Zákazníka a nespôsobuje konfiguračné zmeny v koncových zariadeniach Zákazníkov ani v programovom vybavení instalovanom na týchto zariadeniach. Každý Zákazník môže odstránť mechanizmus „cookies“ w internetovom prehliadači svojeho koncového zariadenia. Predávajúci upozorňuje, že vypnutie „cookies“ môže však spôsobiť ťažkosti alebo znemožniť používanie Internetovej stránky Obchodu.

4. Do podania objednávky v internetovom obchode prostredníctvom webových stránok obchodu alebo prostredníctvom e-mailu a s cieľom využívania služieb dostupných na webových stránkach obchodu je nutné, aby mal zákazník aktívny e-mailový účet.

5. Aby mohol zákazník v internetovom obchode objednávať telefonicky, musí mať aktívne telefónne číslo a aktívny e-mailový účet.

6. Je zákazné dodávanie Zákazníkom obsahu bezprávneho charakteru a využívania ním Internetového obchodu, webových stránok obchodu alebo bezplatných služieb poskytovaných predávajúci, v rozpore so zákonom, dobrými zvykmi alebo porušujúci osobné práva tretích osôb.

7. Predávajúci prehlasuje, že verejný charakter siete Internet a používanie služieb poskytovaných elektronickou cestou môže byť spojené s ohrozením získaní a modifikovaní údajov Zákazníkov neoprávnenými osobami, aby mohli Zákazníci používať zodpovedajúce technické prostriedky, ktoré minimalizujú vyššie uvedené ohrozenie. Najmä by mali používať antivírusové programy a chrániace identitu osôb používajúcich sieť Internet. Predávajúci nikdy nepožiada Zákazníka o poskytnutie hesla v akejkoľvek podobe.

8. Nie je povolené využívanie zásob a funkcií webového obchodu pre vykonávanie Zákazníkom činnosti, ktorá by poškodzovala záujmy Predávajúceho.

§ 3 Registrácie

1. S cieľom vytvorenia Zákazníckehoú účtu je Zákazník povinný previesť bezplatnú registráciu.

2. Registrácia nie je nezbytná pre zaslanie objednávky vo webovom obchode.

3. S cieľom Registrácie musí Zákazník vyplniť registračný formulár sprístupnený Predávajúcim na webových stránkach a zaslať vyplnený registračný formulár elektronicku cestou Predávajúcemu prostredníctvom zvolenej funkcie nachádzajúcej sa v tomto formulári. V priebehu Registrácie zadá Zákazník individuálne Heslo.

4. V priebehu vyplňovania registračného formulára má Zákazník možnosť zoznámiť sa s Pravidlami a odsúhlasiť ich obsah označením príslušného polia vo formulári.

5. V priebehu Registrácie môže Zákazník dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely označením príslušeného polia registačného formulára. V takom prípade Predávajúci jednoznačne informuje o účelu zhromažďovania osobných údajov Zákazníka a o známych Predávajúcemu alebo pravdepodobných oberateľoch týchto údajov.

6. Súhlas Zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov pre marketingové potreby nie je podmienkou pre uzavretie s Predávajúcim zmluvy o elektronickom poskytovaní služby Vedenie Zákazníckeho účtu. Súhlas môže byť kedykoľvek zrušený prostredníctvom príslušného prehlásenia Zákazníka. Prehlásenie môže byť zaslané napr. na adresu Predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

7. Po odoslaní vyplneného registračného formulára Zákazník bezodkladne obdrží - elektronickou cestou na adresu elektronickej pošty uvedenú v regstračnom formulári - potvrdenie Registrácie Predávajúcim. V tomto okamihu sa uzaviera zmluva o elektronickom poskytovaní služby Vedenia Zákazníckeho účtu, a Zákazník má prístup k Zákazníckemu účtu a môže vykonávať zmeny údajov.

§ 4 Objednávky

1. Informácie obsiahnuté na Webových stránkach Obchodu nie sú ponukou Predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka, a výhradne pozvaním Zákazníkov na podávanie ponúk na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2. Zákazník môže podávať objednávky vo webovom obchode prostredníctvom webových stránok Obchodu 7 dní v týždni, v deň aj v noci.

3. Zákazník môže zadávať objednávky vo webovom obchode telefonicky behom hodín a dní uvedených na webových stránkach obchodu.

4. Zákazník podávajúci objednávku prostredníctvom webových stránok Obchodu, kompletizuje objednávku, vyberajúc Tovary, o ktoré má záujem. Tovary do objednávky sa pridáva voľbou príkazu „DO KOŠÍKA“ pod uvedeným Zbožím prezentovaným na webových stránkach Obchodu. Zákazník po kompletizácii celej objednávky a ukázaní v „KOŠÍKU“ spôsoby Dodávky a formy platby, podáva objednávku odoslaním formulára objednávky Predávajúcemu, stlačaujúc na webovej stránke Obchodu tlačítko „KUPUJEM A PLATÍM“. Vždy pred zásielku objednávky Predávajúcemu, je Zákazník informovaný o celkovej cene za vybrané Tovary a Dodávku a o všetkých dodatočných nákladoch, aké je povinný uhradiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou.

5. Zákazník zadávajúci objednávku telefonicky používa telefónne číslo poskytnuté predávajúcim na webových stránkach obchodu. Behom telefónneho rozhovoru Zákazník uvede Predávajúcemu Názov Tovaru z Tovarov na Webových stránkach Obchodu, množstvo Tovarov, ktoré chce objednať a špecifikuje spôsob a adresu Dodávky a spôsob platby a vyznačuje, pokiaľ je vybraná, svoju e-mailovú adresu alebo korespondenčú adresu, na ktorú má potvrdiť Predávajúci o obsahu navrhovanej zmluvy a potvrdení objednávky - v prípade uzavretia kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim. Predávajúci vždy pri telefónnom rozhovore informuje zákazníka o celkovej cene vybraného tovaru a celkových nákladoch na zvolený spôsob ddodania a o všetkých dodatočných nákladoch, ktoré by museli vzniknúť pre zákazníka v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.

6. Predávajúci potvrdí zákazníkovi obsah navrhovanej kúpnej zmluvy, zaznamenaný - podľa voľby zákazníka - na papiere alebo vo forme e-mailovej správy - potvrdenie sa uskutoční uzavretím kúpnej zmluvy.

7. Prehlásenie zákazníka o uzavretí kúpnej zmluvy, ktoré podá po obdržaní potvrdenia od predávajúceho, uvedené vyššie na adrese § 4 odst. 6, je zaznamenané na papiere alebo na inom trvalom nosiči.

8. Po uzavretí zmluvy telefonicky odošle predávajúci na trvalý nosič na e-mailovú alebo korespondenčnú adresu poskytnutú zákazníkom informácie obsahujúcej potvrdenie podmienok kúpnej zmluvy. Potvrdenie obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, jeho cena, náklady na doručenie a informácie o akýchkoľvek ďalších nákladoch, ktoré je zákazník povinný vynaložiť v súvislosti s kúpnou zmluvou.

9. Zákazník podávajúci objednávku prostredníctvom e-mailovej správy ju odošle na e-mailovú adresu uvedenú na webových stránkach obchodu. V správe zaslanej Predávajúcemu Zákazník uvádza najmä: názov Tovaru, barvu a jeho množstvo, z Tovarov uvedených na Webových stránkach Obchodu a ich kontaktné údaje.

10. Po obdržaní správy uvedenej v § 4 odst. 9 od Zákazníka e-mailom, Predávajúcizašl Zákazníkovi e-mailom spätnú správu s uvedením jeho registračných údajov, ceny vybraného tovaru a možných platobných metód a spôsobu doručenia spolu s nákladami a informácie o všetkých dodatočných platbách, ktoré by musel zákazník zaplatiť na základe kúpnej zmluvy. Správa obsahuje tiež informáciepre zákazníka, že uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailovej správy má zanásledok povinnosť zaplatiť za objednaný tovar. Na základe informácií poskytnutých Predávajúcim môže Zákazník vykonať objednávku zaslaním e-mailovej správy Predávajúcemu s uvedením vybraného spôsobu platby a spôsobu doručenia.

11. S ohľadom na určitý Tovar (informácie o tomto predmete sú zakaždým zverejňované na Webových stránkach Obchodu, na karte Tovaru), má Zákazník možnosť zadať indviduálnu objednávku,v kterej bude Tovar vykonaný podľa jeho špecifikácií alebo bude slúžiť na uspokojenie jeho individuálynch potrieb. Za týmto účelom si môže zákazník pri dokončení objednávky vybrať model Tovaru, o ktorý má záujem z týchto, ktoré uviedol predávajúci na webových stránkach obchodu a ktoré sú popísané ako vyrobené podľa špecifikácií zákazníka alebo pre uspokojenie jeho individuálnych potrieb („zvyklý“). Zákazník špecifikuje vlastnosti takého tovaru alebo prostredníctvom funkcie pokytuje vlastnosti úzko súvisiace s jeho osobou. Tovar sa pridá do objednávky voľbou tlačítka „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pod daným tovarom prezentovaným na webových stránkach obchodu. Po dokončení celej objednávky a vyznačení spôsobu doručenia a spôsobu platby v „KOŠÍKU“ zadá zákazník objednávku zaslaním objednávkového formulára predávajúcemu voľbou tlačítka „KÚPIŤ A PLATBA“ na webových stránkach obchodu. Vždy pred zásielku objednávky Predávajúcemu, je Zákazník informovaný o celkovej cene za vybrané Tovary a Dodávku a o všetkých dodatočných nákladoch, aké je povinný uhradiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Pri každom Tovare označenom ako „custom“ by mala byť vydaná samostatná objednávka. Podobne by tovar označený ako „custom“ nemal byť kombinovaný s iným tovarom v sortimente predávajúceho v rámci jednej objednávky. Technické riešenia použité na webových stránkach obchodu zabraňujú vyššíe uvedeným opatreniam.

12. Po podaní objednávky, Predávajúci zasiela na Zákazníkom uvedenú adresu elektronické pošty potvrdenie jej podania.

13. Potom, po potvrdení objednávky, Predávajúci zasiela na Zákazníkom uvedenú adresu elektronické pošty informáciu o prijatí objednávky k realizácii. Informácie o prijatí objednávky k realizácii je prehlásením Predávajúceho o prijatí objednávky, uvedenej v §3 odst. 4 vyššie. V okamihu odberu serverom elektronickej pošty Zákazníkom sa Kúpna zmluva uzaviera.

14. Po uzavretí Kúpnej zmluvy, Predávajúci potvrdzuje Zákazníkovi jej podmienky, zasielajúc je na trvalom nosiči na adresu elektronickej pošty Zákazníka alebo písomne ina Zákazníkom uvedenú adresu v priebhu podávania objednávky.

§ 5 Platby

1. Ceny na webových stránkach Obchodu uvedené pri danom Tovaru sú ceny brutto neobsahujú inforrmáce týkajúce sa nákladov Dodávky a všetkých inýc nákladov, ktoré bude Zákazník povinný uhradiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou, o ktotývh bude Zákazník informovaný pri voľbe spôsobu Dodávky a podávaní objednávky.

2. Zákazník môže zvoliť nasledujúce formy platby za objednané Tovary:

a) bankový prevod na bankový účet predávajúceho (v tmto prípade bude objednávka spracovávaná potom, ako predávajúci odošle zákazníkovi potvrdenie prijatia objednávky a po zaúčtovaní finančných prostriedkov na bankovom účte predávajúceho);

b) platobnou kartou, bankovým prevodom alebo BLIK prostredníctvom platobeného systému PayPro prevádzkovaného spoločnosťou PayPro S.A. so sídlom v Poznan (v tomto prípade sa realizácia objednávky začne potom, ako Predávajúci odošle zákazníovi potvrdenie o prijatí objednávky a po obdržaní informácií zo systému PayPro o úspešnom dokončení platby);

c) dobierka, platba dodávateľom pri dodaní (v tomto prípade bude objednávka spracovávaná potom, ako Predávajúci odošle potvrdenie o prijatí objednávky)- tento spôsob platby je k dispozícii len pre Tovary, ktoré nie sú označoné ako „custom“

3. Zákazník by mal vykonať platbu za objednávku vo výške vyplývajúcej z uzavretej kúpnej zmluvy do 7 pracovnýchdná, pokiaľ ste vybral formu zálohy.

§ 6 Doručenie

1. Predávajúci realizuje Dodávku na územi Slovenskej republky

2. Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluv brz vád.

3. Predávajúci poskytuje na webových stránkach Obchodu informácie o počte pracovných dní, potrebných na Dodávku a realizáciu objednávky.

4. Termín Dodávky a realizácie objednávky uuvedené na webových stránkach Obchodu je počítaný v pracovných dňoch v súlade s §4 odst. 2 Pravidiel.

5. Objednaný Tovar je Zákazníkovi dodávaný prostredníctvom Dodávatele na adresu uvedenú na formulári objednávky.

6. V deň odoslania Tovaru do Zákazníka sa mu na adresu elektronickej pošty zasiela informácie potvrdzujúce odoslanie zásielky Predávajúcim.

7. Zákazník musí prehliadnuť doručenú zásielku v dobe a spôobom prijatým pr zásielkach danho druhu, za prítomnosi Zaměstnancel V prípade zistenia úbytku alebo poškodenia zásielky má Zákazník právo požadovat od zamestnanca Dodávateľa vyhotovenie príslušnej zápisnice.

8. Predávajúci, v súlade s vôľou Zákazníka pripojuje k zásielke, ktorá je predmetom Dodávky paragón alebo faktúru s DPH, ktorá obsahuje dodaný Tovar.

Aby zákazník obdržal faktúru s DPH, mal by pri nákupe prehlásiť, že kupuje tovar ako podnikateľ (daňový poplatník). Vyššie uvedené prehlásenie sa predkladá vyznačením príslušného polia v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky predávajúcemu.

§ 7 Záruka

1. Predávajúci zaisťuje Dodávku Tovarov bez fyzických a právnych vád. Predávajúci je zodpovedný voči Zákazníkovi, pokiaľ má Tovar fyzickou alebo právnu vadu (záruka).

2. Pokiaľ má Tovar vadu, môže Zákazník:

a) vydať prehásenie o znížení ceny alebo odstúpení od Kúpnej zmluvy, pokiaľ Predávajúci bezodkladne a bez prílišných nepohodlnosti pre Zákazníka vymení Vadný Tovar za bezchybný alebo odstráni chybu.

a. toto obmedzenie nebude použité, pokiaľ Tovar už bol vymenený alebo oprávovaný Predávajúceho alebo Predávajúci nevyhovel povinnosti výmeny Tovaru za bezchybný alebo odstránenie chýb. Zákazník môže namiesto navrhovaného Predávajúcim odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru na bezchybný alebo namiesto výmeny požadovať odstránenie chyby, pkiaľ privedenie veci k zhodne so zmluvou spôsobom zvoleným Zákazníkom je nemožné alebo by vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní se spôsobom navrhovaným Predávajúcim. Pri hodnotení nadmernosti nákladov sa berie do úvahy hodnota bezchybného Tovaru, druh a význam zistenej vady ako aj nevýhody, akým bol vystavený Zákazníkv prípade iného uspokojivého spôsobu.

b) požadovať výmenu chybného Tovaru na bezchybný alebo odstránenie chyby. Predávajúci je povinný vymeniť Chybný Tovar na bezchybný alebo odstrániť chybu v príslušnej lehote bez nadmerne nevýhody pre Zákazníka.

Predávajúci môže odmietnuť zadosťúčinenie požiadavkám Zákazníka, pokiaľ uvedenie do súladu so Zmluvou predaj Vadného Tovaru spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je možné alebo v porovnaní s druhým možným spôsobom privedeniak zhode so Zmluovou o predaji by vyžadovalo nadmerné náklady. Náklady na opravu alebo výmenu hradí Predávajúci.

3. Zákazník, ktorý vykonáva oprávnenie z titulu záruky, je povinný dodať chybnú vec na adresu Predávajúceho. V prípade Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom náklady na dodávku hradí Predávajúci.

4. Predávajúci je zodpovedný z titulu záruky, pokiaľ bude fyzická chyba zistená pred uplynutím dvoch rokov od vydania Tovaru Zákazníkovi.

5. Všetky reklamácie súvisiace s Tovarom alebo realizáciou Kúpnej zmluvy, môže Zákazník odosielať písomne na adresu Predávajúceho.

6. Predávajúci sa v priebehu 30 dní odo dňa predloženia žiadosti obsahujúcej reklamácie vyjadrí k reklamácii Tovar alebo reklamácii súvisiacej s realizáciou Kúpnej zmluvy ohlásenej Zákazníkom.

7. Zákazník môže podať sťažnosť predávajúcemu v súvislosti s využitím bezplatných služieb poskytovaných elektronicky predávajúcim. Sťažnosť môže byť podanáv elektronickej podobe a zaslaná na nasledujúcu adresu: [email protected] V reklamácii by mal zákazník uviesť opis problému. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, posúdi reklamáciu a poskytne zákazníkovi odpoveď.

8. Predávajúci nevyužíva mimosúdne riešenie sporov, uvedené v zákone zo dňa 23.septembra 2015 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

§ 8 Záruka výrobcu

1. Na tovar predávaný Predávajúcim sa môže vzťahovať záruka poskytovaná výrobcom Tovaru alebo dištribútorom.

2. V prípade Tovarov, na ktoré sa záruka vzťahuje, sú informácie o existencii a obsahu záruky zakaždým uvedené na webových stránkach Obchodu.

§ 9 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Zákazník, který je Sporebiteľom a uzavrel Kúpnu zmluvu, môže v lehote 30 dní odstúpiť od nej bez udania dôvodu.

2. Beh lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa začína od okamihu prevzatia Tovaru Zákazníkom do vlastníctva. Zákazník môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podávajúc Predávajúcemu prehlásenie o odstúpení. Prehlásenie je možno podať na formulári, ktorého vzor predávajúci umiestnil na webových stránkach Obchodu na adrese: Formulár odstúpenia. Pre zachovanie termínu stačí odoslať prehlásenie pred jeho uplynutím.

3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, je táto považovaná za neuzavretou.

4. Pokiaľ podal Zákazník prehlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy skôr, ako Predávajúci prijal jeho ponuku, prestáva byť ponuka záväzná.

5. Predávajúci má povinnosť bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa obdržania prehlásenia Zákazníka o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť mu všetky ním uskutočnené platby, vrátane nákladov na Dodávku Tovaru do Zákazníka. Predávajúci môže pozastaviť vrátenie platby obdržanej od Zákazníka do okamihu obdržania Tovaru späť alebo dodania Zákazníkom dôvodu odoslania Tovaru, v závislosti od toho, ktorá událosť sa vyskytla skôr.

6. Pokiaľ Zákazník využívajúci právo na odstúpenie od zmluvy zvolil spôsob dodania Tovaru iný ako obvyklý najlacnejší spôsob Dodávky ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný Zákazníkovi vrátiť uhradené ním dodatočné náklady.

7. Zákazník je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, avšak najneskôr v lehote 14 dní odo dňa, v ktorom odstúpil od Kúpnej zmluvy. Pre zachovanie lehoty stačí odoslať Tovar na adresu Predávajúceho pred uplynutím tejto lehoty.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie zákazník, ktorý je spotrebiteľom, len priame náklady na vrátenie tovaru.

9. Pokiaľ vzhľadom na svoju povahu nemôže byť Tovar odoslaný obyčajným spôsobom poštou, Predávajúci informuje Zákazníka o nákladoch na vrátenie veci na webových stránkach Obchodu.

10. Zákazník nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty Tovary, ktoré je dôsledkom jeho používania spôsobom prekračujúcim spôsob nutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania Tovaru.

11. Predávajúci vykonáva vrátenie platby rovnakým spôsobom, aký použil zákazník, pokiaľ neposkytol Zákazník výrazný súhlas s iným spôsobom vrátenia, ktorý nie je preňho spojený so žiadnymi inými nákladmi.

§ 10 Bezplatné služby

1. Predávajúci poskytuje Zákazníkom bezplatné služby elektronickou cestou:

a) Kontaktný formulár;

b) Newsletter;

c) Vedenie Zákazníckeho účtu;

d) Vkladanie recenzií;

2. Služby uvedené v § 10 odst. 1 vyššie sú poskytované 7 dní týždenne, 24 hodín denne.

3. Predávajúci si vyhradzuje možnosť voľby a zmeny druhu, formy, času a spôsobu poskytovania prístupu k vybraným vymenovaným službám, o čom informuje Zákazníkov príslušným spôsobom pre zmenu Pravidiel.

4. Služba Kontaktný formulár spočíva v odoslaní pomocou formulára umiestneného na webových stránkach Obchodu správy Predávajúcemu.

5. Rezignacia z bezplatnej služby Kontaktný formulár je možná v každom okamihu a spočíva v zastavení zasielania otázok.

6. Službu Newsletter môže využívať každý Zákazník, ktorý uvedie svoju e-mailovú adresu, využitím na tento cieľ formulár sprístupnený Predávajúcim na webových stránkach Obchodu. Po odoslaní vyplneného formulára Zákazník bezodkladne obdrží elektronickou cestou na adresu elektronickej pošty uvedenú v odoslanom formulári potvrdenie Predávajúceho. V tomto okamihu je uzavretí zmluva o poskytnutí elektronickou cestou služby Newsletter.

7. Služba Newsletter spočíva v odoslaní Predávajúci, na adresu elektronickej pošty, správ elektronickou formou obsahujúcich informácie o nových výrobkoch alebo službách v ponuke Predávajúceho. Newsletter je predávajúcim zasielaný všetkým Zákazníkom, ktorí vykonali subskripciu.

8. Každý Newsletter smerovaných do údajov Zákazníkov obsahuje najmä: informácie o zasielateľovi, vyplnené pole „téma“, určujúce obsah zásielky a informácie o možnosti a spôsobe rezignácie z bezplatnej služby Newsletter.

9. Zákazník môže v každom okamihu rezignovať z prijímania Newslettera odhlásením sa zo subskripcie prostredníctvom odkazu umiestneného v každej elektronickej správe zaslanej v rámci služby Newsletter alebo prostredníctvom aktivácie príslušného polia na účte Zákazníka.

10. Služba vedenia Zákaznického účtu je dostupná po vykonaní Registrácie podľa ustanovení Pravidiel a spočíva v sprístupnení Zákazníkovi dedikovaného panelu v rámci webových stránok Obchodu, ktorý umožňuje Zákazníkovi modifikáciu údajov, ktoré uviedol v priebehu Registrácie, ako aj sledovanie realizácie objednávok a histórie už realizovaných objednávok.

11. Zákazník, ktorý previedol Registráicu, môže hlásiť Predávajúcemu žiadosť o odstránenie Zákazníckeho účtu, pričom v prípade podania žiadosti o odstránenie Zákazníckeho účtu Predávajúcim môže byť Účet odstránený do 14 dní od nahlásenia žiadosti.

12. Služba Vkladanie recenzií spočíva v umožnení Predávajúcemu Zákazníkovi, ktorý má Zákaznícky účet, zverejňovať na webových stránkách Obchodu individuálnych a subjektívnych recenzií Zákazníka týkajúce sa najmä Tovaru.

13. Odstúpenie od služby Vkladanie recenzií je možné kedykoľvek a spočíva v ukočení pridávania recenzií Zákazníkom na webových stránkach Obchodu.

14. Služba Kontrola dostupnosti v obchodoch spočíva v tom, že umožňuje predávajúcemu skontrolovať dostupnosť vybraného tovaru v stacionárnom obchode alebo stacionárnych obchodoch predávajúceho.

15. Zrušenie služby Kontrola dostupnosti v obchodochje možná kedykoľvek a spočíva v zastavení kontroly dostupnoti vybraného produktu v stacionárnom obchode predávajúceho alebo stacionárnych obchodoch.

16. Predávajúci je oprávnený zablokovať prístup k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám v prípade, že nejedná Zákazník v neprospech Predávajúceho alebo iných Zákazníkov, neporušuje právne predpisy alebo ustanovenia Pravidiel ako aj v prípade, že je zablokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám odôvodnené potrebou bezpečnosti - najmä prelomenia ochrany webových stránok Obchodu alebo hacking. Zablokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám z vyššie uvedených dôvodov trvá po dobu nezbytnú k vyriešeniu problému, ktorý viedol k zablokovaniu prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám. Predávajúci oznámi Zákazníkovi zablokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným elektronickým službám na adresu uvedenú Zákazníkom v registračnom formulári.

§ 11 Zodpovednosť Zákazníka v rozsahu vkládaného ním obsahu

1. Vkládanie a sristupňovanie obsahu Zákazníkom je dobrovoľné. Vložený obsah nevyjadruje názor Predávajúceho a nemôže byť stotožňovaný s jeho činnosťou. Predávajúci nie je dodávateľom obsahu, a len subjektom, ktorý zaisťuje potrebné nástroje pre vloženie obsahu.

2. Zákazník prehlasuje, že:

a) je oprávnená vykonávať majetkové autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a/alebo príbuzné práva vzťahujúce sa na diely, predmety priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) a/alebo predmety príbuzných práv v rozsahu obsahu;

b) vloženie a sprístupnenie obsahu v rámci služeb uvedených v § 10 Pravidiel, osobných údajov a informácií týkajúcich sa tretích osôb prebehlo v súlade so zákonom, dobrovoľne a so súhlasom záujemcov;

c) súhlasí s nahliadnutím do publikovaného obsahu inými Zákazníkmi a Predávajúcim, ako aj splnomocňuje Predávajúceho k ich bezplatnému využitu v súlade s ustanoveními týchto Pravidiel;

d) súhlasí s prepracovaním diel v zmysle Zákona o autorskom zákone a právach súvisiacich s autorským zákonom.

3. Zákazník nie je oprávnený: /p>

a) vkládať - v rámci využitia služieb uvedených v § 10 Pravidiel - osobné údaje tretích osôb a rozširovať podobu tretích strán bez vyžadovaného zákonom povolenia alebo súhladu tretej osoby;

b) vkládať - v rámci využitia služieb uvedených v § 10 Pravidiel - obsah reklamného a/alebo propagačného charakteru.

4. Predávajúci nesie zodpovednosť za obsah vložený Zákazníkom za Obchodné podmienky, že obdrží oznámení podľa § 12 Pravidel.

5. Zákazník nesmie vkládať - v rámci využitia služieb uvedených v § 10 Pravidiel - obsah, ktorý by mohol najmä:

a) byť vloženy v zlej viere, napr. s úmyslom porušiť osobné práva tretích strán;

b) porušovať akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv súvisiacich s ochranou autorských práv a príbuzných práv, ochranou práv priemyselného vlastníctva, s podnikovým tajomstvom alebo súvisiacich so záväzkami týkajúcimi sa zachovania dôvernosti;

c) mať obsah, urážajúci alebo hroziaci iným osobám, slova narušajúce dobré mravy (napr. použitie vulgarizmov alebo pojmov všeobecne požadovanéza urážajúcich);

d) iným spôsobom porušovať Pravidiel, dobré mravy, platné právne predpisyalebo sociálne normy.

6. V prípade obdržania oznámení podľa § 12 Pravidiel si Predávajúci vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť obsah vložený Zákazníkom v rámci využívania služieb uvedených v § 10 Pravidiel, najmä pokiaľ bolo na základe informácií tretích osôb alebo príslušných orgánov zistené, že tento obsah môže porušovať tieto Pravidlá alebo platné právne predpisy. Predávajúci nevykonáva priebežnou kontrolu vkládaného obsahu.

7. Zákazník súhlasí s týmto, aby v rámci webových stránok Obchodu Predávajúci bezplatne použil obsah vložený Zákazníkom.

§ 12 Oznámenie o ohrození alebo porušení práv

1. V prípade, že Zákazník alebo iná osoba alebo subjekt uzná, že obsah publikovaný na webových stránkach Obchodu porušuje ich práva, osobnostné práva, dobré mravy, pocity, morálku, presvedčenia, zásady poctivej konkurencie, know-how- tajomstvo chánené právom alebo na základe povinností, môže informovať Predávajúceho o možnom porušení.

2. Predávajúci bol informovaný o možnom porušení, bezodkladne podnikne kroky k odstránení z webových stránok Obchodu obsahu, ktorý je dôvodom porušení.

§ 13 Ochrana osobných údajov

1. Pravidlá pre ochranu osobných údajov sú stanovené v zásadách ochrany osobných údajov.

§ 14 Zrušenie zmluvy (netýka sa Kúpnych zmluv)

1. Zákazník, ako aj Predávajúci môžu zrušiť zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou v každej dobe a bez uvedenia dôvodu, s výhradou zachovania nabytých práv druhou stranou pred zrušením vyššie uvedenej zmluvya nižšie uvedených ustanovení.

2. Zákazník, ktorý proviedol Registráciu, ukončí zmluvu o elektronickom poskytovaní služeb zalaním Predávajúceho príslušného prehlásenia o ukončení zmluvy pomocou ľubovoľného prostriedku diaľkovej komunikácie, ktoré umožňuje Predávajúcemu zoznámiť sa s prehlásením Zákazníka.

3. Predávajúci odstúpi od zmluvy o poskytovaní slžieb elektronickou cestou zaslaním do Zákazníka príslušného prejavu vôle na adresu elektronickej pošty uvedenej Zákazníkom v priebehu používania služby.

§ 15 Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci nesie zodpovednosť z titulu nevykonania alebo nenáležitého vykonania zmluvy, ale v prípade zmlúv uzavieraných so Zákazníkmi, ktorí sú Podnikateľmi, Predávajúci nesie zodpovednosť v prípade úmyselného spôsobení škody v medziach straty spôsobenej Zákazníkom, ktorý je Podnikateľom.

2. Obah týchto Praviiel môže byť registrovaný výtlačkom, zapísaním na nosiči alebo stiahnutímv každom okamihu z webových stránok Obchodu.

3. V prípade sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy sa budou strany usilovať o vyriešenie záležitosti zmierovacím spôsobom. Rozhodným právom pre riešení sporov vyplývajúcich z týchto nariadení je poľské právo.

4. Predávajúci informuje Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov prejednávania reklamácií o vymáhaní nárokov. Zásady prístupu k týmto postupom sú dostupné v sídloch alebo na webových stránkach subjektov oprávnených k mimosúdnemu prejednávaní sporov. Týmito môžu byť najmä ombudsmani alebo Krajské inšpektoráty obchodnej inspekcie, ktorých zoznam je dostupný na webových stránkach Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov na adrese http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Predávajúci oznámuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná platforma internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovní Únie (ODR platforma) .

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim k realizácii predo dňom platnoti nových Pravidiel sú realizované na základe Pravidiel, ktoré platia v deň podávanai objednávky Zákazníkom. Zmena Pravidiel je platná v lehote 7 dní odo dňa zverejnenia na webových stránkach Obchodu. Predávajúci oznámi Zákazníkov 7 dní pred vstupom do platnosti nových Pravidiel zmenu Pravidiel pomocou správy zaslanej elektronickou cestou obsahujúci odkaz na text zmenených Pravidiel. V prípade, kedy Zákazník neodsúhlasí nový obsah Pravidiel, je povinný o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho, čo spôsobí zrušení zmluvy v súlade s ustanoveniami §10 Pravidiel.

6. Pravidlá vstupujú do platnosti 10.08.2020.

To Top