Zásady ochrany osobných údajov

1. Táto Politka ochrany súkromia určuje zásady spracovávania osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.distance.sk (ďalej len „Internetový obchod”).

2. Majiteľom obchodu a zároveň správcom údajov je Distance S.A. so sídlom v Poznani (61-248) Poľsko, ul. Stanislawa Zwierzchowskiego 31a, zapísaná do Obchodného registra Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000650368, so základným imaním 7.000.000 PLN, spláteným do plnej výšky, DIČ: 7781406159 , IČO: 63445350600000, ďalej len Distance S.A. alebo Správca.

3. Správca vymenoval Inšpektora ochrany údajov (ďalej len: „Inšpektor”). Kontakt je možný na e-mailovej adrese: [email protected]

4. Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Distance S.A.prostredníctvom Internetového obchodu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR

5. Distance S.A so zvlášť snaží chrániť súkromie Zákazníkov navštevujúcich Internetový obchod.

6. V prípade spracovávania údajov súvisiacich s činnosťou v sieti s využitím cookies a iných podobných technológií, môže byť správcom údajov aj jeden alebo viac subjektov spolupracujúcich so Správcom.

§ 1 Druh spracovávaných údajov, cieľov a právny základ

1. Distance S.A. z zberá informácie ohľadom fyzických osôb, vykonávajúcich právne úkony priamo nesúvisiace s ich činnosťou, fyzických osôb, ktoré vykonávajú vo vlastnom mene hospodársku alebo odbornú činnosť a fyzických osôb, ktoré zastupujú právnické osoby alebo organizačné jednotky, ktoré nie sú právnickými osobami, ktorým zákon priznáva právnu spôsobilosť, vykonávajúce vo vlastnom mene hospodársku alebo odbornú činnosť, ďalej spolu len Zákazníci.

2. Osobné údaje Zákazníkov sa zhromažďujú v prípade: a) registrácie účtu v Internetovom obchode za účelom vytvorenia indivduálneho účtu a správy tohto účtu, ako aj prijatia opatrenia na požiadanie budúceho Zákazníka pred jej uzavretím. Právny základ - nezbytnosť vyhotovenia zmluvy o poskytovaní služby Vedenia účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR); b) podávania objednávky v Intrnetovom obchode s cieľom relizácie predajnej zmluvy. Právny základ: nutnosť realizácie predajnej zmluvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR); c) odoslania Zákazníkom dotazu prostredníctvom kontaktného formulára v Internetovom obchode, s cieľom poskytnúť odpoveď na odoslanú správu. Právny základ - nezbytnosť vyhotovenia zmluvy o poskytovaní služby Kontaktný formulár (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR); d) hodnotenia a nalýzy činnosti a informácií o Zákazníkovi, vrátane v rámci automatizovaného spravoania osobných údajov (profilovanie), s cieľom prezentácie všeobecných reklám, ponúk alebo akcií týkajúcich sa produktov Správcu a jeho partnerov, spôsobom prispôsobeným k záujmom určitého Zákazníka (čo však ovyplyvňuje závažným spôsobom jeho rozhodnutia). Právny základ: náš právne odôvodnený záujem (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR); e) predplatného informačného buletínu (Newsletter) s cieľom plnenia zmluvy, ktorej predmetom je služba poskytovaná elektronicky. Právny základ - súhlas osoby, ktorej sa týkajú údaje pre plnenie zmluvy o poskytovaní služby Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

3. V prípade registrácie účtu v Internetovom obchode, Zákazník uvádza: a) e-mailovú adresu; b) meno a priezvisko.

4. Behom registrácie v Internetovom obchode Zákazník samostatne určuje individuálne prístupové heslo k svojemu účtu. Zákazník môže zmeniť heslo neskôr za podmienok uvedených v § 5.

5. V prípade podávania objednávky v Internetovom obchode, Zákazník uvádza tieto údaje: a) e-mailovú adresu; b) adresné údaje: a. poštovné smerovacie číslo a mesto; b. štát; c. ulica spolu s číslom domu/bytu. c) meno a priezvisko; d) telefónne číslo.

6. V prípade Podnikateľov sa vyššie uveneý rozsah údajov, ktoré je treba preukazať pri podávaní objednávky v Internetovom obchode, okrem údajov uvedených v ods. 5 vyššie, sa rozširuje navyše o: a) firmu Podnikateľa; b) číslo DIČ.

7. V prípade využitia služby Newsletter, Zákazník uvádza len svoju e-mailovú adresu.

8. V prípade využitia služby kontatkného formulára, Zákazník uvádza nasledujúce údaje: a) e-mailovú adresu; b) meno.

9. V prípade využitia služby „pridať názor“, Zákazník uvádza len svoj pseudónym, nick alebo meno.

10. V prípade obsluhy Zákazníka v súvislosti s dotazom, ktorý odoslal, týkajúcim sa služieb, produktov alebo podanej objednávky, akoaj prípadných pripomienok alebo reklamácie už realizovanej objednávky, spracováva Správca údaje nevyhnutné na realizáciu služieb jeho okamžitej obsluhy. V tomto rozsahu sa za právny základ spracovania považuje zároveň nevyhnutnosť podania údajov pre poskytovanie služieb obsluhy Zákazníka. (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), ako aj súhlas osoby, ktorej sa týkajú údaje (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

11. V prípade vykonávania Zákazníkom internetovej platby za objednávku alebo pridania karty v rámci svojho účtu v Internetovom obchode, spracováva Správca tiež údaje týkajúce sa platby a kreditnej alebo debetnej karty. V takejto situácii je základom spracovania súhlas osoby, ktorej sa týkajú údaje s vykonaním platby v zvolenej forme alebo uchovávanie údajov karty alebo platobných kariet v rámci zákazníckeho účtu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

12. V rozsahu účtovných údajov súvisiacich s vykonanými Zákazníkom platbami, je základom spracovani aj zákonná povinnosť Správcu (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

13. Behom využívania Webových stránok sa môžu sťahovať dodatočné informácie, najmä: IP adresa priradená počítači Zákazníka alebo vonkajšia IP adresa dodávateľa Internetu, názov domíny, druh prehliadača, doba prístupu, typ operačného systému (viac informácií v tomto rozsahu v§ 3 Politiky ochrany súkromia).

14. Od Zákazníkov môžu byť tiež zhromažďované navigačné údaje, vrátane informácií o odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo iných činnosti v našom Internetovom obchode. Právny základ - právne odôvodnený záujem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívajúci na využívání služieb poskytovaných elektronicky a na zlepšení funkčnosti týchto služieb (viac informácií v tomto rozsahu v§ 3 Politiky ochrany súkromia).

15. Za účelom zisťovania, vymáhania aj výkonu rozhodnutí môžu byť spracovávané niektoré osobné údaje zadané Zákazníom v rámci používania funkčnosti v Internetovom obchode, ako napr. meno, priezvisko, údaje týkajúce sa využívania služieb, pokiaľ nároky vyplývajú zo spôsobu, akým využíva Zákazník služby, iné údaje sú nezbytné pre odôvodnenie existence nároku, vrátane veľkosti spôsobenej škody. Právny základ - právne odôvodnený záujem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v zisťovaní, vymáhaní a výkonu nárokov a v ochrane proti nárokom v konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

16. Poskytovanie osobných údajov do Distance.sk je dobrovoľné, v súvislosti s uzavieranými predajnými zmluvy, ako aj poskytovania služieb prostredníctvom webových stránok Internetového obchodu, avšak s touto výhradou, že nezadanie určených formulárov údajov v procese Registrácie znemožňuje Registráciu a založenie Zákazníckeho účtu, zasa v prípade podávania objednávok bez Registrácie Zákazníckeho účtu, nedostatok poskytnutia nevyhnutných údajov znemožní podane a realizáciu objednávok Zákazníka.17. Distance.sk spracováva osobné údaje zahrňujúce: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, odpovedi na pripravené otázky v rámci prieskumu spokojnosti a formulároch využívaných k prieskumu spokojnosti. Účasť na týchto akciach je dobrovoľná. Pokiaľ nesúhlasí Zákazník s účasťu na týchto prieskumoch, kedykoľvek môže informovať Správcu na adrese v súlade s § 6 a vtedy Správca zablokuje príslušné údaje. Právny základ - právne odôvodnený záujem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívajúci na opravnej funkčnosti služieb poskytovaných elektronickou cestou a hodnotení spokojnosti z námi poskytovaných služieb.

18. Navyše Správca spracováva údaje aj na štatistické účely súvisiace s prieskumom poskytovaných služieb, najmä ich rozsahu. Právnym základom je v tomto rozsahu náš právne odôvodnený záujem (čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR),

19. Správca poznamená, že zaisťuje úplnú bezpečnosť spracovávaných osobných údajov v rámci informatického systému používaného pre obsluhu Internetového obchodu. Používaný systém umožňuje: automatickú registrácie dátumu prvého zadania osobných údajov do systému, zdroja osobných údajov, identifikátora používateľa, ktorý zadal údaje.

§ 2 Komu sú zdieľované a zverejnované údaje a ako dlho sú uchovávané?

1. Osobné údaje zákazníka sú poskytované poskytovateľom služieb, ktoré využíva Distance.sk pri vedení Internetového obchodu. Poskytovatelia služieb, ktorým sú poskytované osobné údaje v závislosti na zmluvných dojednaniach a okolnostiach alebo podliehajú pokynom Distance.sk ohľadom cieľov a spôsobov spracúvania týchto údaov (spracovatelia) alebo samostatne určujú ciele a spôsoby ich spracúvania (správci). a) Spracovatelia. Distance.sk využívá dodávateľov, ktorí spracovávajú osobné údaje výhradne na príkaz Správcu. Patria k ním: dodávatelia hostingových, účtovníckych, právnych, poštových alebo kuriérskych služieb, služby polohovania stránok, poskytovatelia systémov pre marketing, analýzu zaťaženia Internetového obchodu a analýzu efektivity marketingových kampaní, systémy vytvárania a odosielania newslettera, systém zhromažďovania štatistík a reklám (napr. Google); b) Správci. Distance.sk využíva dodávateľov, ktorí nepodníkajú výhradne na príkaz a sami stanovujú účely a spôsob využitia osobných údajov Zákazníkov. Poskytujú služby elektronických a bankových platieb.

2. Vzhľadom na vyšši uvedené, najmä skutočnosť spolupráce s Google, môžu byť údaje predávané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP). Vhodné zabezpečenia odovzdávaných údajov boli zaistené Správcom prostredníctvom použitia štandardných doložiek na ochranu osobných údajov prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie. Môžete obdržať kópiu nami používaných zabezpečení týkajúcich sa prenosu údajo do štátov mimo EHP, najmä po kontakte s našim Inšpektorom.

3. Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané do okamihu: a) zrušenia Zákazníkom súhlasu so spracovaním údajov, b) premlčania nárokov, ktoré prislúchajú Správcovi voči Zákazníkovi alebo Zákazníkovi voči Správcovi; c) premlčania nárokov, ktoré prislúchajú subjektom, ktoré spolupracujú so Správcom voči Správcovi v súvislosti s poskytovaním služieb týkajúcich sa priamo alebo nepriamo údajov Zákazníka; d) namietania Zákazníka proti spracovaní údajov; z závislosti od toho, ktoré z vyššie uvedých udalostí sa vyskytnú skôr.

4. V prípade, že Zákazník zvolí platbu prostredníctvom systému DotPay S.A., sú jedho osobné údaje predávané v nevyhnutnom rozsahu pre realizáciu platby spoločnosťou DotPay S.A. so sídlom v Krakove (30-552), na ul. Wielicka 72, zapísanej do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Krakov-Śródmieście v Krakove, XI. obchodné oddelenie Národneho súdneho registra pod číslom KRS 0000296790.

5. Navigačné údaje sa môžu využívať s cieľom zaistenia pre Zákazníkov lepšej obsluhy, analýzy štatistických údajov a prispôsobenia Internetového obchodu preferenciam Zákazníkov, ako aj správy Internetového obchodu.

6. V prípde, že je Zákazník príjemcou služby informačného buletínu (Newsletter) Distance.sk bude odosielať elektronické správy na jeho e-mailovú adresu obsahujúce obchodné informácie o akciach a nových výrobkoch dostupných v Internetovom obchode

7. V prípade žiadosti Distance.sk poskytuje osobné údaje oprávneným vnútroštátnym orgánom, najmä organizačným jednotkám prokuratúry, Polícii, Predsedovi ústavu pre ochranu osobných údajov alebo Predsedovi ústavu pre ochranu sútaže a spotrebiteľov ako aj Predsedovi úradu pre elektronickú komunikáciu.

8. Servis využíva aplikáciu TrafficWatchDog ponúkanú spoločnosťou Spark DigitUP Sp. z o.o., so sídlom na adrese Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikácia sleduje návštevy a zhromažďuje informácie o spôsobe využívania sledovaných webových stránok. Pre súbory cookies a parametre zhromažďované prostredníctvm kódov JavaScript a pixelov sa ukladajú informácie ako adresa IP (Internet Protocol) koncového zariadenia, typ koncového zariadenia, parametre koncového zariadenia, parametre prevádzkového systému, parametre prehliadača, spôsob interakcie používateľa so monitorovanými webovými stránkami a údaje o činnosti, čas na stránkach, parametre záhlaví HTTP, parametre marketingovej kampane. Vyššie údaje sú zhromažďované s cieľom identifikácie typu ad fraud (GDPR čl. 6 ods. 1 písmeno. f) a budú odstránené po uplynutí 3 mesiacov. Aplikácia TrafficWatchdog môže využívať cookies ostatných subjektov napr. Google. Viac informácií ohľadom podmienok využívania aj ochrany údajov nachádzajúcich sa na nasledujúcej webovej stránke https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy a https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

9. Servis využíva reCAPTCHA v.3 ponúka spoločnosťou Google Ireland Limited („Google”), firmou registrovanou a konajúcou v súlade s írskym zákonom (registračné číslo: 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko - s cieľom sledovania interakcie používateľa na webových stránkach. Viac informácií ohľadom podmienok využívania aj ochrany údajov nachádzajúcich sa na nasledujúcej webovej stránke https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 3 echanizmus cookies, spracovanie údajov automatizovaným spôsobom, IP adresa

1. Internetový obchod používa malé súbory, ďalej len cookies. Distance.sk ukladá tieto súbory na koncovom zariadení osoby, ktorá navštevuje Internetový obchod, pokiaľ toto dovolí webový prehliadač. Súbor cookie obsahuje obvyklé názov domény, v ktorej má pôvod, svoju „dobu zániku“ a individuálne, náhodne zvolené číslo identifikujúce tento súbor.

2. Informácie, ktoré sa zberajú pomocou týchto súborov pomáhajú prispôsobiť ponúkané spoločnosťou Distance S.A. produkty individálnym preferenciam a skutočným potrebám návštevníkov Internetového obchodu. Poskytuje tiež možnosť spracovávania všeobecných štatistík návštev prezentovaných výrobkov v Internetovom obchode.

3. Distance.sk využíva dva typy súborov cookies: a) relačné cookies: po ukončení pracovnej doby daného prehliadača alebo vypnutiu počítača sa zapísané informácie odstránia z pamäti zariadenia. Mechanizmus relačných cookies neumožňuje stiahnuť akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z počítačov Zákazníkov. b) trvalé cookies: uchovávajú sa v pamäti koncového zariadenia Zákazníka a zostávajú tam k okamihu ich vymazania alebo zániku. Mechanizmus trvalých cookies neumožňuje stiahnuť akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z počítačov Zákazníkov.

4. Distance.sk využíva vlastné cookies s cieľom: a) zapisovania tovarov v nákupovom košíku, vďaka čomu nemusí je Zákazník dodávať po každom načítavaní stránky alebo na každej podstránke; b) overenia Zákazníka v Internetovom obchode a zaistenia sesie Zákazníka v Internetovom obchode (po prihlásení), vďaka ktorej nemusí Zákazník na každé podstránke Internetového obchdu opäť zadávať prihlásovacie meno a heslo; c) b) analýz a skúšok a auditov možnosti prehliadania, hlavne pre vytváranie anonýmnych štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Zákazníci využívajú webové stránky Internetového obchodu, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu. d) prezentácie všeobecných reklám, ponúk alebo akcií určených pre všetkých Zákazníkov spôsobom prispôsobeným záujmom, zoznámenia sa s preferenciami Zákazníka, napr. prostredníctvom analýzy toho, ako často navštevuje Internetový obchod a aké produkty kupuje, čo umožňuje lepšie pochopiť očakávana Zákazníka a prispôsobiť sa k jeho potrebám, nevyplývajúc však významne na jeho rozhodnutia. Vďaka využitiu pokročilých technológií, tieto akcie budä často vykonávané systém automatizovaným spôsobom, čo umožní, aby bol odosielaný obsah aktuálny.

5. Distance.sk využíva vonkajšie cookies s cieľom: a) prezentácie reklám prispôsobených preferenciam Zákazníka s využitím nástroja webových reklám Google AdSense (správca vonkajších cookies: Google Inc so so sídlom v USA); b) prezentácia Certifikátu Rzetelny Regulamin prostredníctvom internetového servisu rzetelnyregulamin.pl (správca vonkajších cookies: Rzetelna Grupa sp. z o.o. so sídlom vo Varšave).

6. Mechanizmus cookies je bezpečný pre počítače Zákazníkov Internetového obchodu. Hlavne touto cestou nie je možné preniknutie do počítačov Zákazníkov vírusov alebo ďalších nežiaducich programov alebo programov typu malware. Avšak vo svojich prehliadačoch majú Zákazníci možnosť obmedziť alebo vypnúť prístup cookies súborov do počítačov. V prípade využívania tejto možnosti bude používanie Internetového obchodu možné, okrem funkcií, ktoré zo svojej povahy vyžadujú súbory cookies.

7. Nižšie uvádzame, ako je možné zmeniť nastavenia populárnych webových prehliadačov v rozsahu použitia súborov cookies: a) prehliadač Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer); b) prehliadač Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy); c) prehliadač Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka); d) prehliadač Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl); e) prehliadač Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265); f) prehliadač Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8. Distance.sk môže zberať adresy IP Zákazníkov. Adresa IP je číslo pridelené počítaču osoby, ktorá navštevuje Internetový obchod Dodávateľom webových služieb. Číslo IP umožňuje prístup k Internetu. Vo väčšine prípadov sa pripisuje počítači dynamicky, tj. mení sa pri každom spojení s Internetom a z tohto dôvodu je všeobecne považovaný za neosobnú identifikačnú informáciu.

9. Adresu IP využíva Správca pri diagnostikovaní technických problémov so serverom, tvorbe štatistických analýz (napr. určenie, z ktorých regiónov sa zaznamenáva najviac návštev), ako informácia pomocná pri správe a zlepšovaní Internetového obchodu, ako aj s cieľom bezpečnosti a prípadnej identifikácie zaťažujúcich server, nežiaducich, automatických programov k prehliadaniu obsahu Internetového obchodu.

10. Internetový obchod obsahuje prekliky a odkazy k iným internetovým stránkám. Distance S.A. nie je zodpovedná za zásady ochrany súkromia, ktoré pre ne platia.

§ 4 Práva osob, ktorých sa týkajú údaje

1. Právo k odvolaniu súhlasu - právny základ: čl. 7 odst. 3 GDPR. a) Zákazník má právo vziať späť každý súhlas, ktorý poskytol Distance.ro, b) Zrušenie súhlasu je platné do odvolania súhlasu. c) Odvolanie súhlasu nemá vplyv na nami vykonávane spracúvanie v súlade so zákonom pred odvolaním súhlasu. d) Odvolanie súhlasu nenesie so sebou pre Zákazníka žiadne negatívne následky, môže však znemožniť ďaľšie využívanie služeb a funkcií, ktoré v súlade so zákonom Distance.ro môže poskytovať len so súhlasom.

2. Právo podať sťažnosť voči spracúvaniu údajov - právny základ: čl. 21 GDPR. a) Zákazník má právo kedykoľvek podať námietku - z dôvodu spojeného s jeho zvláštnou situáciou - proti spracúvaniu svojich osobných údajov, vrátane profilovania, pokiaľ Distance S.A. spracováva jeho údaje na základe oprávneného záujmu, napr. marketing výrobkov a služieb Distance.sk, vedenie štatistík využívania jednotlivých funkcií int. obchodu a zjednodušení využívania int. obchodu, ale aj prieskum spokojnosti. b) Odstúpenie formou e-mailovej správy od zasielania marketingových správ týkajúcich sa výrobkov alebo služieb bude znamenať nesúhlas zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov, vrátane profilovania na tieto účely. c) Pokiaľ sa námietka zákazníka ukáže byť oprávnená a Distance S.A. nebude mať iný právny základ k spracúvaní osobných údajov, osobné údaje, voči ktorým Zákazník podal námietku, budú odstránené.

3. Právo k odstráneniu údajov („právo byť zabudnutý“) - právny základ: čl. 17 GDPR. a) Zákazník má právo požadovať odstránenie všetkých alebo niektorých osobných údajov. b) Zákazník má právo požadovať odstránenie osobných údajov, pokiaľ: a. už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na které boli zhromažďované alebo na které boli spracovávané; b) zrušil uvedený súhlas v rozsahu, v ktorom boli osobn= údaje spracúvané na základe jeho súhlasu; c) podal námietku voči využívaniu jeho údajov pre marketingové účely; d) osobné údaje sú spracúvané neoprávnene; e) osobné údaje musia byť odstránené kvôli splneniu právne povinnosti uvedenej v zákone Európskej únie alebo práve členského štátu, ktorému podlieha Správca.; f) osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti s ponúkaním služieb informačného Spoločenstva. c) Napriek odoslaní požiadavku na odstránenie osobných údajov s spojitosti s námietkou alebo zrušením súhlasu môže Ditance.pl uchovávať určite osobné údaje v rozsahu, v akom je spracovávanie nezbytne k stanoveniu, vyšetrovaniu alebo obhajobe nárokov, ale aj k splneniu zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracovanie v zmysle právnych predpisov Európske únie alebo zákonov členského štátu, ktorými sa riadi Distance.sk. Toto platí najmä pre nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré sa uchovávaj na účely riešenia sťažnost a nárokov súvisiacich s používaním služieb Distance.sk. alebo navyše adresa pobytu/korešpondenčná adresa, číslo objednávky. Tieto údaje sú uchovávané na účely riešenia sťažností a reklamácií spojených s uzavretými zmluvami o predaji alebo poskytovaní služieb.

4. Právo k obmedzeniu spracúvania údajov - právny základ: čl. 18 GDPR. a) Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Nahlásenie žiadostí znemožňuje využívanie až do jej vyriešenia určitých funkcií alebo služieb, ktorých využívanie bude súvisieť so spracúvaním údajov obsiahnutých v žiadostí. Distance.sk tiež nebude zasielať žiadne správy, vrátane marketingových. b) Zákazník má právo požadovať využívanie osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: a. pokiaľ spochybňuje správnosť svojich osobných údajov - Distance.sk obmedzujeich využívanie na dobu potrebu k overeniu správnosti údajov, však nie po dobu dlhšiu ako 7 dní; b) pokiaľ nie je spracovanie údajov v súlade so zákonom a namiesto odstránenia údajov Zákazník žiada obmedzenie ich využitia; c) pokiaľ osobné údaje prestanú byť potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo využívané, ale Zákazník potrebuje je pre zistenie, vymáhanie alebo ochranu nárokov; d) pokiaľ podal námietku voči používaniu svojich osobnýchúdajov - k obmedzeniu dochádza po dobu potrebnú na vyriešenie, či - s ohľadom na jednotlivú situácii - ochrana záujmov, práv a slobôd Zákazníka prevážuje nad záujmami, ktoré realizuje správca, spracovávajúc osobné údaje Zákazníka.

5. Právo na prístup k osobným údajom - právny základ: čl. 15 GDPR. a) Zákazník ma právo získať od správcu potvrdenie, či spracováva osobné údaje a pokiaľ áno, má Zákazník právo: a. získať prístup k svojim osobným údajom; b) získať informácie o účeloch spracovania osobných údajov, odberateľoch alebo kategóriách odberateľov týchto údajov, plánovaným období uchovávania údajov zákazníka alebo o kritériách ustanovenia tohto obdobia (pokiaľ nie je možné určenie plánovaného obdobia spracúvania údajov), o právach patriacich zákazníkov v súlade s GDPR, o práve podať sťažosť k dozornému orgánu, o zdroji týchto údajov, o automatizovanom prijímaní rozhodnutí, vrátane profilovania a zabezpečení príslušných údajov v súvislosti s poskytnutím týchto údajov mimo EÚ; c) získať kópiu svojich osobných údajov.

6. Právo na prístup k osobným údajom - právny základ: čl. 16 GDPR. a) Zákazník má právo požadovať od správcu okamžite vysvetlenie týkajúce sa osobných údajov, ktoré sú nesprávne. S ohľadom na účely spracúvania Zákazník ktorého sa údaje týkajú, má právo žiadať o doplnenie nekompletných osobných údajov, vrátane predloženia ďalšieho prehlásenia a smerovania žiadostí na e-mailovú adresu v súlade s § 6 Pravidiel ochrany osobných údajov.

7. Právo prenášať údaje - právny základ: čl. 20 GDPR. a) Zákazník má právo obdržať svoje osobné údaje, ktoré doručil Distance.sk a potom je zaslať inému, ním vybranému správcovi osobných údajov. Zákazník ma tiež právo požiadať, aby boli osobné údaje odoslané Distance.sk priamo k takému inému správcovi, toto je technicky možné. V takom prípade Distance.sk zašle osobné údaje Zákazníka v podobe súboru v formáte csv, ktorý je bežné používaným formátom a hodí sa k strojovému čítaní a umožňuje zaslaní obdržaných údajov správcovi osobných údajov.

8. V ktorých zákazník vystúpi s oprávnením vyplývajúcím z vyššie uvedených práv, Distance.sk splní požiadavka alebo odmietne jeho splnenie okamžite, najneskôr však v priebehu mesiaca po jeho obdržaní. Pokiaľ však, vzhľadom k komplikovanému charakteru požiadavky alebo počtu požiadaviek — nebude Distance S.A. môcť splniť požiadavku v priebehu mesiaca, splní ju v priebehu dvoch mesiacov informovaním zákazníka vopred v lehote mesiaca od obdržania žiadosti - o zámere predĺžiť lehotu a príčinách predĺženia.

9. Zákazník môže hlásiť Distance.sk sťažnosti, otázky a dotazy týkajúce sa spracúvania osobných údajov a realizácie oprávnení, ktoré mu prislúchajú.

10. Zákazník má právo požiadať Distance o predanie kópií standardných zmluvných doložiek, podávajúc otázku spôsobom uvedeným v § 6 Politiky ochrany súkromia.

11. Zákazník má právo podať sťažnosť k Predsedovi úradu ochrany osobných údajov v oblasti porušenia jeho práva na ochranu osobných údajov alebo iných práv priznávaných v súlade s GDPR.

§ 5. Spravovanie bezpečnosti - heslo

1. Distance.sk zaisťuje Zákazníkom bezpečné šifrovanie spojenia v priebehu zasielania osobných údajov a v priebehu prihlasovania sa k účtu zákazníka na Webových stránkach. Správca používa certifikát SSL vystavený jednou z popredných svetových firiem v oblasti bezpečnosti a šifrovania zasielaných údajov cez Internet.

2. V prípade, že Zákazník, ktorý má účet v Internetovom obchode stratil akýmkoľvek spôsobom prístupové heslo, Internetový obchod umožňuje generovanie nového hesla. Distance.sk neposiela pripomenutie hesla. Heslo sa uchováva v šifrovanej podobe, spôsobom, ktorý znemožňuje jeho prečítanie. Aby sa generovalo nové heslo je treba uviesť e-mailovú adresu vo formulári dostupnom kliknutím na odkaze „Nepamätám heslo“, uvedenom pri formulári prihlásenia k účtu v Internetovom obchode. Nové heslo bude automaticky odoslané na e-mailovú adresu zadanú počas registrácie alebo zapísanú v poslednej zmene profilu účtu.

3. Distance.sk nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu, vrátane e-mailovej korešpondencie so žiadosťou o zadanie prihlásovacích údajov, najmä prístupového hesla k Zákazníckemu účtu.

§ 6 Zmeny Politiky ochrany súkromia

1. Politika ochrany súkromia sa môže zmeniť, o čom bude Distance S.A. informovať Zákazníkov.

2. Dotazy súvisiace s Politikou ochrany súkromia odosielajte na adresu: [email protected]

3. Dátum poslednej zmeny 4.09.2020 r.

To Top